Regulamin Promocji – „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”   OD 8-10.03.2021

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji – PROMOCJI: „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”  ” jest firma Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bieżanowska 78A, 30-826 Kraków, NIP 679 10 23 034,
 2. Czas trwania Promocji przypada na 8 marca 2021 do 10 marca 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia lub ponownego wznowienia Promocji oraz przedłużenia promocji o kolejne dni.
 3. Informacje o „Promocji – „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”  wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.skalmar.pl 

§ 2. Definicje

 1. Organizator– Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – Klient prywatny/ Kobieta
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”  na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie www.skalmar.pl
 6. Rabat - zniżka na zakup określony w § 3.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci prywatni, przedsiębiorcy.
 2. Rabat - zniżką w promocji „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”  objęte są ROLETY TEKSTYLNE i PLISY.
 3. Rabat liczony jest od kwoty netto produktu.
 4. Rabatu nie obejmuje usługa montażowo-pomiarowa.
 5. Całkowita wartość Zamówienia objętego „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet” to kwota po odliczeniu usługi montażowo-pomiarowej.
 6. Promocją objęci się Klienci prywatni (realizacje prywatne, nie inwestycyjne).

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.skalmar.pl – w dziale KONTAKT). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „18% zniżki na Dzień Kobiet dla Kobiet”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.